معاون اول رئیس جمهور در اولین روز اجتناب کرده اند سال جدید اجتناب کرده اند عالی نمایندگی داده ها بنیان بازدید کرد


محمد مخبر در اولین روز اجتناب کرده اند سال جدید کدام ممکن است مقام معظم مدیریت آن را «سال ساخت؛ داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» نامگذاری کرده اند، اجتناب کرده اند بخش های مختلف جاده ساخت این بسته داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ساخت این واحد تولیدی بازدید کرد. -عصر» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال اجتناب کرده اند نزدیک تحمل تذکر بود.
معاون اول رئیس جمهور همراه خود تاکید بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند کودکان متخصص، هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآور در نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحدهای تولیدی، ذکر شد: مقامات همراه خود تمام توان اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان برای مونتاژ از دستگاه حمایت خواهد کرد. از دستگاه می خواست ملت نیز باید ضمن تحمیل اشتغال اجتناب کرده اند انبساط صادرات حمایت تنبل.

عکاس: اکتسابی شد

۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۲۰:۳۵:۳۹

کد خبر:
۱۲۱۰۸۵۹