مصلایی پور شناخته شده به عنوان معلم نیروی کار جهانی


مصلایی پور به عنوان مربی تیم جهانی

محمد مصلی پور شناخته شده به عنوان معلم نیروی کار کشتی جهان در مسابقات در سراسر جهان رومانی محدوده شد.


به گزارش ایلنا، مصلی پور رئیس کمیسیون داوران ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو کمیسیون داوران اتحادیه جهانی کشتی همراه خود تایید این خبر ذکر شد: به دعوت کنستانتین الکساندرا کاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوان پوپوویچ اجتناب کرده اند رومانی در مسابقات در سراسر جهان نمایندگی خواهم کرد.


وی در شکسته نشده ذکر شد: {در این} مسابقات گروه در سراسر جهان کارآموزی داوری سطح سه برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مدرسین این گروه محدوده شده ام. ماسالپور خاطرنشان کرد: این مسابقات اجتناب کرده اند ۲۱ به همان اندازه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار تبدیل می شود.


انتهای پیام/