مصباحی مقدم درباره مذاکرات برای احیای برجام: نمی توان زیاد دست به کار شد/ مردم فکر نکنند باغ سبزی برایشان باز می شود/ حداکثر قدرت رئیس جمهور آمریکا تعلیق برخی تحریم هاست. تعلیق ها به مدت ۶ ماه است. با این اوصاف کدام سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران است؟من یک نگرانی جدی دارم. این نگرانی این است که تحریم هایی که توسط اوباما و سپس ترامپ اضافه شد و سپس بایدن مواردی را به آن اضافه کرد – اگرچه بیشتر برای مصرف سیاسی بود – به تحریم های کنگره تبدیل شده است. این بدان معناست که رئیس جمهور آمریکا دیگر نمی تواند این تحریم ها را لغو کند. حداکثر قدرت رئیس جمهور آمریکا تعلیق برخی از این تحریم ها است، اما نه همه آنها. محرومیت ها شش ماهه است. این بدان معناست که باید هر شش ماه یکبار کنترل شود.