مشمول افزایش یارانه ۱۴۰۱ چه کسانی هستند؟به گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش خبرگزاری دانش آموز، وزیر تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی ادعا کرد: افزایش حمایت اجتناب کرده اند سه دهک اول درآمدی بیش اجتناب کرده اند مددجویان تحمل محافظت کمیته کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بهزیستی در سال جاری. .