مشاور گروه تنظیم زیست: شنیده ها لغو تصمیم اعدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال پرونده "تنظیم‌بان کرمانشاهی" صحت ندارد
مجید غضنفری؛ مشاور رسانه‌ای یگان ایمنی گروه تنظیم زیست ذکر شد: در جاری حاضر به صورت قانونی، دیوان برتر ملت تقاضا اعاده دادرسی کدام ممکن است وکلای پرونده حاضر کرده بودند را تأیید کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار شده کدام ممکن است پرونده به بخش هم‌عرض برای معامله با مجدد، ارجاع شود؛ در جاری حاضر تنها واژه‌ای کدام ممکن است می‌توان برای این شرایط به کار برد اینجا است کدام ممکن است تصمیم قصاص به همان اندازه انجام دادرسی مجدد نقض شده است، با این حال شایعاتی کدام ممکن است همراه خود عنوان لغو تصمیم اعدام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال پرونده در دنیای آنلاین ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه‌های اجتماعی منتشر شده شده، صحت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیج وجه مورد تأیید ما نیست.