مردم قلب بلندی دارند. چرا فکر می کنید همه اینها محصول جنگ رسانه ای دشمن است؟
متأسفانه برخی از مراجع و اصحاب قدرت، رسانه ها، منبرها و سخنوران معتقدند که اساساً هر آنچه می بینیم محصول جنگ رسانه ای دشمنان قسم خورده ایران و نظام است و اشتباه و سهل انگاری وجود نداشته و ندارد. این طرف. اگر مشکلات جامعه را درست نمی بینیم و فکر می کنیم مردم از سیری شکایت می کنند یا همه چیز خوب است و چقدر خوشحالیم، در اشتباهیم. فقط باید رفت میان آنها و در دل پیر و جوان و حرفه ای و مستاجر و دانشجو و … نشست و به روایت های آنها گوش داد که چقدر پر از تبعیض و فساد و دوری و غفلت و بی خیالی و بی تاثیری دارند و صدایشان خوب است و شنیده نمی شود و انگار هیچکس دردشان را حس نمی کند.