محمد اسلامی را می بینم خطاب به گروسی: متاسفم!
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص اظهارات گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: از آقای گروسی انتظار داریم طبق قوانین آژانس اظهار نظر کند و اظهارات ایشان در چارچوب قوانین است. و مقررات و جلوگیری از رفتار سیاسی تحت تأثیر فشار صهیونیست ها. من برای آنها متاسفم، زیرا سازمان طبق پادمان در تمام مراحل ما حضور دارد.