محرک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام های «مونتاژ تونلی» چیست؟
اعراب اکنون بر این باورند کدام ممکن است اسرائیل کنار هم قرار دادن برداشتن گام های ممکن برای افزایش تأثیر می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی ایران در خاورمیانه است. همراه خود این جاری، درک مقاوم از آنها موجود است کدام ممکن است مقامات بایدن {در این} زمینه به خوبی طراحی نشده است. وی افزود: این موضوعی است کدام ممکن است عملاً انتخاب‌های کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خم شدن آنها به اسرائیل را اصلاح داده {است تا} بتوانند تکنیک «مدیریت ایران» را مؤثرتر دنبال کنند.