محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ابعاد توانشان محافظت شود/ علی بیگی: تذکر کارمندان را می گیرند با این حال فراموش می کنند


محجوب: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه توانشان حفظ شود/ علی بیگی: نظر کارگران را می گیرند اما فراموش می کنند

دبیرکل خانه کارمند اظهار داشت: تامین اجتماعی تمام امتحان شده شخصی را برای صیانت اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان به کار گیرد. در سال های جدیدترین در حالی کدام ممکن است بازنشستگان تامین اجتماعی کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته اند، این قشر باند بیشتری دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند آنها غافل شد.


به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرمردها (رئیس شورای برتر شورای اسلامی کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیئت امنای گروه تامین اجتماعی) وی در ضیافت افطار خانه کارمند اظهار داشت: گروه کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی گروه بزرگی است با این حال متاسفانه این گروه عظیم قدر شخصی را نمی داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این باند بهتر از استفاده را نمی شود.


وی افزود: متعدد اجتناب کرده اند ما به در نظر گرفته شده مزیت خصوصی هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت جمعی را رها کرده ایم. اگر طبقه کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه کارفرمایی اعتقاد پیدا کنند، می توانند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس تشکیل دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در انتخاب گیری ها مشارکت کارآمد داشته باشند.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کارگری گروه تامین اجتماعی اظهار داشت: دیدگاه های ما پله ای {برای تغییر} برای دیگران است. تذکر ما را می گیرند با این حال فراموشمان می کنند. اکثر نمایندگان ۲ تذکر دارند. منصفانه رای توسط دست آنها طرف ماست، با این حال رای تولید دیگری در جیب آنها به ضرر ماست.


علی بیگی اظهار داشت: در صورت کسب اعتقاد می توانیم در امکانات انتخاب گیری حضور داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیرگذار باشیم.


او تاکید کرد کدام ممکن است برای حضور در نیازها شخصی باید همراه خود کمک هایی کدام ممکن است نسبت به دیگران انجام می دهید تبعیض بیشتری داشته باشید.


رئیس شورای برتر شورای اسلامی کار همراه خود ردیابی به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: منتخبان ممکن است در شورای برتر کار عمدا راه را محدوده کرده اند. شورای برتر کار در سال های جدیدترین همراه خود حضور آگاهانه نمایندگان کارگری راه درستی را محدوده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جهت کاهش شکاف فاحش حداقل دستمزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبد معیشتی گام برداشته است.


وی افزود: این سوراخ باید به طور منظم برطرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع تنها کانون اصلی بر حداقل دستمزد کافی نیست، اما علاوه بر این مسئولان باید برای مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری مالی در گروه امتحان شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک کنند به همان اندازه این افزایش در اقامت مردمان دیده شود. کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنشستگان». افزایش تورم قطعا ارزش آن را دارد پول سراسری را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت را برای افراد روی حیله و تزویر می تنبل.


وی همراه خود تشکر اجتناب کرده اند اعضای هیات امنای گروه تامین اجتماعی، نمایندگان کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر کار {به دلیل} افزایش کت و شلوار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ اظهار داشت:


علی بیگی اظهار داشت: امیدوارم این درایت توسط شرکای اجتماعی در تامین اجتماعی دیده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم حق بازنشستگان را ادا کنیم.


در یکپارچه این مراسم؛ محمد حمزه ای (معاون امور بین الملل خانه کارمند جمهوری اسلامی) وی اظهار داشت: پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت در گرو کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارمندان است.


وی در یکپارچه افزود پوچی آقای محجوب در مجلس شورای اسلامی موجود است. او برای کارمندان مشکل کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور شخصی در مجلس برای تصویب ساختار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوایح کارگری امتحان شده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع همراه خود ساختار های ضد کارگری مخالفت کرد.


حمزه ای اظهار داشت: این مقدماتی کنوانسیون در سراسر جهان ساعات کار در بخش کار بود کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند این هماهنگی ساعت کار ۱۲ به همان اندازه ۱۶ ساعت بود کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند آن ساعات کاری قانونی کارمندان به هشت ساعت کاهش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال توافقنامه درمورد به اجتناب کرده اند بین برداشتن خشونت در تنظیم کار.متعاقباً او اختصاص داده شده به اجرای این کنوانسیون ها است.


او اظهار داشت: «گروه در سراسر جهان کار منشوری دارد کدام ممکن است در سال ۱۹۴۴ در فیلادلفیا به تصویب رسید. در نیمه هایی اجتناب کرده اند این قانون اساسی آمده است: کار شیء نیست. آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق کروی هم برخورد کردن در هر جا کدام ممکن است باشد به بهبود ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر منجر ممکن است، هر جا کدام ممکن است باشد رفاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعادت به ارمغان خواهد آورد. همه انسان ها آزادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید با بیرون ملاحظه به رنگ، نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیده مشابه باشند.


حمزه ای در طولانی مدت اظهار داشت: جایی کدام ممکن است سرمایه داری حکومت می تنبل به فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاره کردن منجر تبدیل می شود.


یکپارچه این مراسم علیرضا محذوب (دبیرکل خانه کارمند) وی اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مهمترین درخواست شده است های بازنشستگان، تصویب میزان مستمری مصوب شورای برتر کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای بند ۱۱۱ قوانین تامین اجتماعی است.


وی اظهار داشت: آقای علیاعلی بیگی انسان شجاعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم در هیات امنای گروه تامین اجتماعی اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان حفاظت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رشادتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ایشان می دانیم اجتناب کرده اند آنها صیانت تنبل.


محجوب خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی باید تمام امتحان شده شخصی را برای صیانت اجتناب کرده اند حقوق بازنشستگان به کار گیرد. در حالی کدام ممکن است در سال های جدیدترین کمتر به بازنشستگان تامین اجتماعی ملاحظه شده است، باند این قشر بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید اجتناب کرده اند آن غافل شد.


انتهای پیام/