مبارزه اوکراین در تعدادی از روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه بلند مدت بالا نخواهد کشف شد/ پوتین نباید در توانایی نگه دارد


جنگ اوکراین در چند روز و ماه آینده پایان نخواهد یافت/ پوتین نباید در قدرت بماند

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در لهستان همراه خود ردیابی به نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ذکر شد کدام ممکن است نبرد بین دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم است.


جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همراه خود ردیابی به نبرد روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در لهستان ذکر شد: نبرد بین دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیکتاتوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم است.


وی همراه خود دقیق اینکه مبارزه در زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه های بلند مدت بالا نخواهد کشف شد، ذکر شد: ما باید شخصی را برای نبرد تمدید شده در جلو کنار هم قرار دادن کنیم.


بایدن به گروهی اجتناب کرده اند پناهجویان اوکراینی در لهستان ذکر شد: «ما همراه خود خواهید کرد خواهیم ماند. امشب پیام مهمی برای وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر حفاظت اوکراین کدام ممکن است همین جا هستند دارم. ممکن است به آنها گفتم کدام ممکن است همراه خود خواهید کرد می مانیم.


جو بایدن در نیمه دوم سخنرانی شخصی ذکر شد کدام ممکن است “ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه {نمی تواند} در توانایی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نمی تواند} رئیس این ملت باشد. به خاطر خدا این شخص تولید دیگری {نمی تواند} در توانایی نگه دارد.”


این مقدماتی بار است کدام ممکن است رئیس جمهور آمریکا نیازمند تنظیم مقامات در روسیه تبدیل می شود. پیش اجتناب کرده اند این افسران آمریکایی آموزش داده شده است بودند کدام ممکن است هیچ این سیستم ای برای برکناری پوتین ندارند.


در اوایل ماه جاری، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد کدام ممکن است هدف واشنگتن تنظیم رژیم نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بر عهده مردمان روسیه است کدام ممکن است انتخاب بگیرند {چه کسی} آن را مدیریت تنبل. همراه خود این جاری، اظهارات بایدن در تضاد همراه خود اظهارات زودتر افسران آمریکایی است.


بایدن در سخنرانی شخصی در ورشو به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد کدام ممکن است با توجه به حق ورود به ناخوشایند ناتو ۲ بار در نظر گرفته شده نکند. وی علاوه بر این افزود کدام ممکن است آمریکا به طور درست به تعهدات حفاظت جمعی مندرج در قانون اساسی ناتو اختصاص داده شده است.


وی افزود کدام ممکن است نیازی به مداخله آمریکا در نبرد کنونی اوکراین نیست. او ذکر شد: «نیروهای آمریکایی برای مبارزه همراه خود نیروهای روسیه در اروپا نیستند. آنها همین جا هستند به همان اندازه اجتناب کرده اند متحدان ناتو دفاع کردن کنند.»


انتهای پیام/