ماهواره خیام با کاربردهای نظارتی در بخش های مختلف از قزاقستان پرتاب می شود


بر اساس گزارش شفاف«خیام» گامی مهم در ارائه داده های ماهواره ای و توسعه کاربردهای صنعت فضایی در کشور است.

با همکاری روسیه، ماهواره خیام هفته آینده از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان با پرتابگر سایوز پرتاب خواهد شد.

این ماهواره که متعلق به سازمان فضایی ایران است، با حسگرهای دقیق در طیف های مختلف، زیرساخت مناسبی برای اطلاعات مناطق مختلف کشور خواهد بود.

ارتقای بهره وری کشاورزی، پایش دقیق منابع آبی کشور، مدیریت مخاطرات طبیعی، پایش تغییرات کاربری اراضی، ساخت و سازهای غیرمجاز و جنگل زدایی، پایش مخاطرات زیست محیطی، پایش معادن و مواد معدنی، پایش مرزهای کشور از جمله دیگر کاربردهای داده دریافتی توسط ماهواره خیام خواهد بود. .

سازمان فضایی ایران ضمن توسعه توانمندی‌های داخلی در زمینه ساخت و پرتاب ماهواره‌های مورد نیاز کشور و توسعه ایستگاه‌های زمینی مرتبط، به رفع نیازهای کنونی کشور در زمینه ارائه داده‌های ماهواره‌ای از طریق علمی و پیشرفته ادامه می‌دهد. همکاری فناورانه با کشورهای پیشرو در صنعت فضایی جهانی علاوه بر رفع نیازهای کشور، با انتقال دانش و تجربه، بومی سازی فناوری فضایی در کشور را تسریع بخشد.

به گزارش روابط عمومی آژانس فضایی، اخبار تکمیلی درباره مشخصات و کاربردهای این ماهواره هفته آینده پس از پرتاب ماهواره اعلام خواهد شد.