ماشین های سانتریفیوژ به وضعیت امنی منتقل شدند


ماشین های سانتریفیوژ به مکان امنی منتقل شدند

سخنگوی گروه نشاط اتمی ایران تاکید کرد: از دستگاه مونتاژ اجزا سانتریفیوژ {به دلیل} اهمیت به وضعیت ایمن تری منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان پرانرژی است.


به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی کسب اطلاعات در مورد سوئیچ برخی توانایی هسته‌ای اجتناب کرده اند کرج به مجتمع نطنز اظهار داشت: این سیستم‌های عمومی برای رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت ماشین‌های سانتریفیوژ، فراهم می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی داریم؛ بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند این خودروها باید جابه‌جا می‌شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه باید به نطنز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان منتقل می شدند.


وی در یکپارچه افزود: تجهیزات ساخت اجزا سانتریفیوژ {به دلیل} اهمیت بالا به محل ایمن تری منتقل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در جاری ورزش است.

معاون گروه نشاط اتمی ایران همراه خود خاص اینکه آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی نیز در ۲ مرحله گزارش داده است، اظهار داشت: مرحله یک در زمان سوئیچ از دستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله دوم در مرحله دوربین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح سازماندهی آنها. ما گفتن می کنیم کدام ممکن است اقدامات {انجام شده} در چارچوب هماهنگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت هایی دارد، اما به همان اندازه زمان هماهنگی، داده ها نزد ما باقی {می ماند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل انجام است بردن شود.

کمالوندی کسب اطلاعات در مورد بازدید گروسی به تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات وین نیز تصریح کرد: مذاکرات در وزارت امور خارجه در جاری انجام است. ما عالی راه رفع فوری برای رفع اشکال حاضر کرده ایم کدام ممکن است در اتصال همراه خود آن عالی ادعا ۴ بند صادر شده است کدام ممکن است سه تای آن اعمال شده است.

وی اظهار داشت: در جریان اجرای بند سوم هستیم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان تخلیه گزارش آژانس. ما پیش بینی داریم کدام ممکن است اگر تفاهم وجود داشته باشد، عملاً هیچ سؤالی با توجه به موضوعات حاضر شده جدا گذاشته نشود.

سخنگوی گروه نشاط اتمی افزود: در جاری حاضر هیچ بحث فنی نداریم، هرچند قابل انجام است برخی امتیازات علاقه مند به در جاری تجزیه و تحلیل باشد.


انتهای پیام/