لیست تحریم های حامیان منافقین آمریکا را به روز کنید
ایران با یادآوری تعهدات بین‌المللی مبنی بر خودداری از تسهیل و تشویق اقدامات تروریستی، تأکید می‌کند که سیاست و روند دولت آمریکا در حمایت از گروهک تروریستی منافقین، نقض تعهدات فوق بوده و به‌عنوان یک نقض بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی این دولت را برانگیخته است.