قیمت بازار و کارخانه پژو پارس tu5 سفر ایران خودرو چقدر است؟در خصوص تفاوت قیمت خرید و قیمت کارخانه پژو پارس tu5 رقم قابل توجه ۱۰۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان متمایز می شود. این خودرو در حال حاضر قیمت کارخانه ای ۲۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان دارد اما پس از ورود به بازار قیمت آن با حدود ۵۰ درصد افزایش به ۳۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.