قرن جدید باید همراه خود خوب حکومت جدید تحریک کردن شود


قرن جدید باید با یک حکومت جدید آغاز شود

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام نوروزی شخصی اظهار داشت: انشاءالله در قرن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بلند مدت کدام ممکن است تحریک کردن قرن جدید است بتوانیم در ایران گران تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داشته باشیم.


به گزارش ایلنا، محمدبکر کلیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تخلیه پیامی تصویری در صفحه اینستاگرام شخصی اوایل سال ۱۴۰۱ را تبریک اظهار داشت.


محتوای متنی این پیام به رئوس مطالب زیر است:


به تماس گرفتن خدا


فرا رسیدن سال ۱۴۰۱ را به همه خواهید کرد اعضای خانواده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزان به طور قابل توجهی خانوار های معظم شهدا تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض می نماییم. سالی پر اجتناب کرده اند مهربانی، دوستی، موفقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی برای همه خواهید کرد اعضای خانواده باشد.


ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانم در مجلس شورای اسلامی در کل خوب سال قبلی تمام امتحان شده شخصی را به کار گرفته ایم به همان اندازه اقشار محروم را در میل توصیه محرومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی قرار دهیم. در واقع برای سال جدید هم همین پوشش را داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کردیم به همان اندازه بتوانیم در سال بلند مدت شهرت سال قبلی را برای اعضای خانواده قلمرو محروم سه برابر کنیم.


در سال جدید نیز همراه خود این سیستم هفتم رشد برخورد با هستیم. {در این} چارچوب میل ما اینجا است کدام ممکن است بتوانیم درآمدهای غیرانتفاعی (مثل نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) را برای زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین ارزش های جاری تخصیص دهیم. اجتناب کرده اند جاهایی غیر اجتناب کرده اند اشیا خصومت، مشابه گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل دارایی های غیرمولد، ارزش ها در کنار همراه خود اصلاحات ساختاری کدام ممکن است امسال سازماندهی کردیم.


انشاالله در قرن جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال بلند مدت کدام ممکن است تحریک کردن قرن جدید است بتوانیم همراه خود اصلاح امور کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقامات جدید به تغییر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت در ایران عزیزمان بازو یابیم. قرن جدید باید همراه خود خوب حکومت جدید تحریک کردن شود.


فرارسیدن سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید را به همه خواهید کرد اعضای خانواده تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شادابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقبت بخیر را اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.


سال نو مبارک


انتهای پیام/