قرار بود این ۸ نقش تاریخ سینما را بازیگران دیگری بازی کنند/نقش مهمی که بازیگران در اصل آن را قبول نداشتند.
تصور برخی نقش ها با بازیگران دیگر سخت است. نقش‌های بزرگ و مهم را فقط بازیگرانی می‌توانند به یاد آورند. اما نقش های مهمی بودند که ابتدا بازیگران آن را نپذیرفتند و بعد با اکراه پذیرفتند و حالا جزو نقش های ماندگار سینما هستند.