قالیباف: ترس از تصمیم گیری و هزینه در بین مدیران وجود دارد
قالیباف با بیان اینکه چالش کنونی کشور حکمرانی است خاطرنشان کرد: نحوه اداره و مدیریت و نظام اداری و اجرایی چالش های جدی برای کشور ایجاد کرده است که باید به آن توجه شود. بنابراین باید به سمت دولت متعالی حرکت کنیم تا بتوانیم از ظرفیت های کشور بهره ببریم.