قالیباف: انتخاب مجلس برای اصلاح بنیادی ساختار بودجه انتخاب دقیقی بود
رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود ردیابی به هدف اصلی مقام معظم مدیریت بر استفاده اجتناب کرده اند درآمدهای نفتی برای تحمیل زیرساخت‌های ملت، اظهارات مقام معظم مدیریت را آرم داد کدام ممکن است انتخاب مجلس مبنی بر اصلاح پایه‌ای ساختار بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفکیک متولیان مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه‌های حال، تصمیمی ظریف است.