قالب «سینماسیار» همراه خود هدف نتیجه گیری عدالت زیبایی شناختی است.


معاون ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی صفحه بحث سینمای کودکان ایران در خصوص اجرای قالب «سینماسیار» اظهار داشت: این مناسبت ممکن است تمام خلأ مانترا عدالت زیبایی شناختی برای سینما را پر تنبل.


به گزارش خبرنگار ایلنا، صفحه بحث سینمای کودکان مجری قالب «سینمای سیار» همراه خود حاضر امکاناتی همراه خود از کیت قابل حمل برای اکران روز سینمای ایران، همراه خود هدف تامین نیازهای شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق غیر سینمایی ایجاد شد. این سرمایه گذاری در نوروز امسال همراه خود اکران فیلم «مقام مهدیچی» در مناطق کم برخوردار ایجاد شد.


میکل دیانی (معاون ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرگانی صفحه بحث سینمای کودکان ایران) وی در خصوص اجرای این قالب در نوروز ۱۴۰۱ اظهار داشت: سینما سیار یکی اجتناب کرده اند مجموعه های زیر صفحه بحث سینمای کودکان است چرا کدام ممکن است صفحه بحث سینمای کودکان سنگ بنای صفحه بحث سینما تنها همراه خود محل های کار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است صفحه بحث خوب تجهیزات سینمازیتر دارد کدام ممکن است بازدیدها را همراه خود ارزش کمتری نسبت به سینماهایی کدام ممکن است در آن سینما {وجود ندارد} حاضر می دهد.


وی افزود: در نوروز امسال فیلم «مقام مهدی» را داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب به همان اندازه ۲ هفته تولید دیگری فیلم های نوروزی تولید دیگری به سامانه «سینماسیار» اضافه تبدیل می شود به همان اندازه تقریباً همه بازدیدها اجتناب کرده اند این امکان اکران بدون شک بهره مند شوند. “


دایان با اشاره به نحوه محاسبه میزان کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهادات سرمایه گذاری موافقت کرد: یادآور معنی اکران سینما، هماهنگی نامه ای بین صفحه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های منتشر شده بسته تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن خوب عدد است کدام ممکن است همراه خود کسر ارزش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش اپراتور محاسبه تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام فیلمساز، تهیه کننده، تصمیم بین نمایندگی منتشر شده موجود است. نکته قابل ملاحظه اینجا است کدام ممکن است هیچ درآمد پولی برای ما {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها به فیلم های محروم اجازه ورود به فیلم های روز فیلم ایرانی را می دهیم.


وی افزود: این سرمایه گذاری درآمد پولی خوبی برای فیلمسازان دارد. اکثریت اینها اکران قبلا جزء معادلات عددی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمدی تولیدکنندگان، معامله گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های منتشر شده نبود. آنها برای کسب درآمد به صفحه کامپیوتر فیلم، VOD را انتخاب کنید و انتخاب کنید DVD متکی هستند. الان سینما وسیله درآمدی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقیه شناخته شده به عنوان درآمد پولی اصولاً، با این حال در گذشته اجتناب کرده اند این اتفاق هیچ درآمد پولی برای سینمای سیار هر دو اکران جانبی نداشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این قالب ذهنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها مالی جدیدی را برای تهیه کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمسازان تحمیل کرده است. چرا کدام ممکن است در ۲ سال جدیدترین کالا قابل توجهی اجتناب کرده اند فیلم های این محل قرارگیری صورت گرفته است.


قائم مقام صفحه بحث سینمای کودکان تصریح کرد: شناخته شده به عنوان مثال با اشاره به فیلم «منصور» کدام ممکن است حدود ۵ میلیارد تومان کالا داشته است، اجتناب کرده اند این میزان، ۱.۵ میلیارد تومان اجتناب کرده اند اکران های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینماگران {بوده است}. خوب عدد قابل ملاحظه اگرچه بلیط های آن فوق العاده بودجه تر اجتناب کرده اند بلیت های فیلم است، با این حال بینندگان اصولاً هستند. نکته تولید دیگری اینکه {در این} بین حق فیلمبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمبردار بر تهیه کننده به بالا رسیده است، به همین دلیل مالک سهم زیادی در تخصیص کالا دارد.


دیانی همراه خود ردیابی به میزان کالا در اکران نوروزی امسال افزود: باقی مانده است آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام دقیقی ادعا نشده است، با این حال می دانم کدام ممکن است انواع اکران ها بیش از حد بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بعد اجتناب کرده اند آغاز نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان نیز این ارقام موجود است. افزایش کشف شد.” می توانم بگویم بدون در نظر گرفتن مناطق محروم اصولاً باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف شهرها همراه خود سینماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات استان ها اصولاً باشد، کالا بازدیدها اصولاً تبدیل می شود. مثلاً در استان های سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان آنقدر اکران داشتیم کدام ممکن است گاهی باند اجتناب کرده اند برخی سینماهای تهران اصولاً می شد.


وی افزود: این امر منطبق بر اطلاعیه صفحه بحث سینمای وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت دادگستری زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنمایی آن در تخصیص عادلانه محصولات هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی است. در واقع این قالب در زمان‌های در گذشته اجرا می‌شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می‌شد {در این} مدت کمتر از استفاده را اجتناب کرده اند آن کرد.


این مقام در کنترل تاکید کرد: قطعا این قالب رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید خواهد گرفت. سال‌هاست کدام ممکن است سینمای ما همراه خود کرونا محدود شده است، با این حال در وسط جدید قطعاً تکامل خواهند کشف شد.


وی علاوه بر این در تشریح این سیستم های صفحه بحث سینمای کودکان در وسط جدید اظهار داشت: در سال جدید بسیار قدرتمند کاری کدام ممکن است در صفحه بحث داریم اینجا است کدام ممکن است بحث ساخت را شدید بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خودمان توانمند کنیم. ساخت فراتر اجتناب کرده اند درام است.” اجتماعی باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند فیلم های مختصر موجود است.


وی تاکید کرد: در زمینه انتخاب سبک به سختی روی حیله و تزویر تر اجتناب کرده اند قبلی است. باید همراه خود گروه ها، نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارتخانه های مختلف مراجعه به کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانیم آنها را راضی کنیم کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند بودجه زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنری شخصی را در اختیار این کودکان بگذارند به همان اندازه محتوایی همراه خود استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب سبک بالا برای ملت ساخت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال جدید ورزش های شخصی را رشد دهیم. . این می تواند یک پوشش جدید در بخش ساخت {خواهد بود}.


دیانی افزود: در بخش آموزش نیز می‌خواهم بگویم گروه رویکرد آموزشی اساس‌ای دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده پیدا کرده است، با این حال این موضوع مدتی است کدام ممکن است پابرجاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت فیلم را در بین داده ها‌آموزان اصولاً کرده است. فیلمسازان جوان.” این فیلمساز خوب فاصله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فینال فیلم فاصله را هم مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات صفحه بحث گرفت با این حال در مونتاژ اولین فیلمش خللی تحمیل شد کدام ممکن است مسیر او را تنظیم داد. سعی می کنیم الگو آموزشی را به معنی ساخت نزدیک کنیم.


وی در طولانی مدت همراه خود ردیابی به پورتال صفحه بحث سینمای کودکان اظهار داشت: خوب اتفاق این بود کدام ممکن است پورتال صفحه بحث {به دلیل} بدهی قبلی خوب سال بسته شد. به همان اندازه بالا اسفند ماه امتحان شده کرده ایم به همان اندازه تمامی بدهی های این مدت را تسویه کنیم. تمام فیلمسازانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند صفحه بحث خواستند بدهی شخصی را تیز کردن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما درگاه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت آثار جدید را باز کردیم.


انتهای پیام/