قاتل طلبه‌های اهل عرف گنبدی دستگیر شد
آسیابی همراه خود دقیق این کدام ممکن است متهمان سابقه کیفری دارند اظهار داشت: در بازرسی اجتناب کرده اند منزل متهم بی نظیر پرونده، ۴ قبضه سلاح جنگی اختراع شد.