فینال داده ها هوازدگی منطقه اجتناب کرده اند ماه اختراع شده است


کارکنان‌های تحقیقاتی آکادمی علوم چین بروزترین tp-date یافته‌های شخصی را با اشاره به آلودگی ترکیبی‌آوری‌شده توسط ماه توسط مدارگرد Chang A 5 {در این} ملت فاش کردند.

Chang E5 عالی ماموریت اکتشافی رباتیک ماه است کدام ممکن است اجتناب کرده اند عالی ماژول خدماتی، مرحله، کوهنورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات ترمیم الگوی {تشکیل شده است}. این مقدماتی ماموریت ادای احترام به ماه اجتناب کرده اند زمان Luna 24 در سال ۱۹۷۶ بود کدام ممکن است سودآور شد چین را پس اجتناب کرده اند آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه سومین کشوری باشد کدام ممکن است الگوی های ماه را بازگرداند.

مرحله ماه برای میلیاردها سال کشف نشده برخوردهای از حداکثر شهاب سنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابش باد عکس ولتایی {بوده است} کدام ممکن است به طور قابل توجهی خواص فیزیکی، مخلوط کردن شیمیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواص معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل طیف نورانی ماه را تنظیم می دهد.

محققان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند فرآیند‌های ارزیابی، داده ها هوازدگی فضایی سیلیکات‌ها، اکسیدها، فسفات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سولفیدها را در مرحله آلودگی ترکیبی‌آوری‌شده اجتناب کرده اند ماه به‌بازو آوردند.

در این متن خاص شده است کدام ممکن است تاثیر میکرو شهاب‌سنگ‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابش باد عکس ولتایی، فرآیندهای هوازدگی فضایی غالب، مخلوط کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید احساس داروها آلودگی روی ماه را به طور قابل‌توجهی تنظیم داده‌اند.

بر مقدمه این متن، این تجزیه و تحلیل مردمان را اجتناب کرده اند هوازدگی منطقه در حاضر‌های جغرافیایی نیمه ماه، تکامل داروها در مرحله ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیمات جو منطقه آگاه می‌تنبل.

مقاله ای اجتناب کرده اند محققان زبان چینی ماه قبلی در روزنامه Geophysical Research Letters آشکار شد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید