(فیلم) ساخت دست مصنوعی برای گربه
یک گربه پس از از دست دادن بازوهای خود در حمله شکارچیان توانست دوباره با پروتز راه برود. دامپزشک روسی سرگئی گورسکوف با کمک تیمی از پزشکان این پروتز را با استفاده از چاپگر سه بعدی ساخت. به گفته دامپزشک، توله سگ به سرعت سازگار شد و شروع به قدم زدن در اطراف کلینیک کرد.