فوری ترین داور گذشته تاریخی فیفا، شاید ۲۱ فروردین / شوک برای پرسپولیس; سی میلیارد جمله با اشاره به بوزیدار
شکایت رادو در حالی به پرسپولیس رسیده کدام ممکن است به مستعد ابتلا به کمیته انضباطی فیفا خیلی زود تصمیم خوب میلیون یورویی را صادر خواهد کرد.