فرمانده مقتول جهاد اسلامی که بود؟
الجباری متولد ۱۸ ژانویه ۱۹۷۲ با نام کامل «تیسیر محمود الجباری» و نام مستعارش «ابومحمود» بود. وی از خانواده الجباری است، خانواده ای که «احمد الجباری» مرد شماره دو گردان های «القسام» شاخه نظامی حماس که در سال ۲۰۱۲ ترور شد نیز با این خانواده مرتبط است. . .