غوغای سلام سردار در پایتخت طبیعی ایران “یاسوج”


سرود سلام فرمانده در پارک ولایت یاسوج با حضور حاج ابوذر روحی سراینده این سرود حماسی با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم شهر یاسوج برگزار شد. در این حماسه بزرگ، به غیر از دهه ۹۰، دهه ۳۰ و ۴۰ نیز در کنار فرزندان خود این سرود را خواندند.

سید امین صداقتینی

۲۰:۳۴

۱۱۰۱-۴-۱۰
۰http://fna.ir/1pz8hq