(عکس) در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین روز تهاجم روسیه به اوکراین چه تحویل داد؟
اوکراین ورود به دریای آزوف را برداشتن کرد، روسیه اجتناب کرده اند موشک مافوق صوت کینزال استفاده کرد، ژنرال روسی کشته شد، انبار موشک اوکراین در ایوانو-فرانکیفسک منهدم شد، ۱۰ حمله نیروی دریایی روسیه از بین بردن شد، ۱۹۰۰۰۰ غیرنظامی اوکراینی اجتناب کرده اند مناطق نبرد تخلیه شدند، ۳۰ سرباز اوکراینی مستقر در حمله کشته شدند. نیروهای مسلح روسیه، حمله نیروهای روسی به هشت شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا در قلمرو دونباس اجتناب کرده اند جمله تحولات بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین روز تهاجم نیروی دریایی روسیه به اوکراین است.