عکس باورنکردنی از مجرمان دستگیر شده!


خرداد: انتشار عکسی از گروهی از تبهکاران دستگیر شده در پروژه کارآگاهی پلیس تهران که از نشان دادن چهره خود ابایی ندارند، در شبکه های اجتماعی بازتاب زیادی داشته است.

حسن شمشادی نوشت: برخورد با مجرمان باید قانونی و آموزنده باشد و مجرمان را از ارتکاب مجدد جرم برحذر دارد. یقین و یقین برای برخی از مرتکبین جرایم و برای برخی دیگر از جمله این تعداد شاید نه!

عکس باورنکردنی از مجرمان دستگیر شده!