عکسی تلخ از شادی مجرمان دستگیر شده!
انتشار عکسی از گروهی از تبهکاران دستگیر شده در پروژه کارآگاهی پلیس تهران که از نشان دادن چهره خود ابایی ندارند، نگرانی های زیادی را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. حسن شمشادی نوشت: برخورد با مجرمان باید قانونی و آموزنده باشد و مجرمان را از ارتکاب مجدد جرم برحذر دارد. یقین و یقین برای برخی از مرتکبین جرایم و برای برخی دیگر از جمله این تعداد شاید نه!