عکسها| شخصیت کوه گنو بندرعباس
کوه گنو یکی اجتناب کرده اند جالب‌ترین دیدنی‌هایی است کدام ممکن است در شهر بندرعباس قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به تولید دیگری مناطق جنوب اجتناب کرده اند آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعادل برخوردار است.