عملیات جداسازی دکل آسیب دیده در جاده سهروردی نوک کشف شد


عملیات جداسازی دکل شکسته در خیابان سهروردی پایان یافت

سخنگوی گروه شومینه نشانی دیروز اجتناب کرده اند نوک عملیات دکل گیری در خیابان سهروردی کدام ممکن است بر تأثیر طوفان شکسته بود، خبر داد.


جلال ملکی، سخنگوی گروه شومینه نشانی شهرداری تهران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا اجتناب کرده اند خرابی دکل مخابراتی ساختمانی در خیابان سهرودی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم ساعت ۸:نیم ساعت عناصر آسیب دیده شده همراه خود کمک جرثقیل با کیفیت صنعتی خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساختمان عکس منتقل شد. محل

وی افزود: این عملیات در ساعت ۱۶ به نوک رسید.


به مشاوره سخنگوی گروه شومینه نشانی، این برج چندین بار بر تأثیر وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوفان بی رنگ شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان هایی کدام ممکن است دارای چنین دکل هایی هستند باید اجتناب کرده اند میزان از دوام بازدید مناسب داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت بروز ضرر نسبت به تعمیر آن اقدام کنند. آنهاانتهای پیام/