عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اعلام سازمان سنجش درباره کنکور سال آینده نادرست است/ کنکور سال آینده با نتیجه قطعی ۴۰ درصد برگزار می شود.
منصور کبگانیان گفت: تصمیم گیری برای برگزاری کنکور در سال آینده تصمیم مشخص، صریح و قاطع شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در ماه چهارم سال گذشته اصلاحاتی در این مصوبه انجام شد. ما دوست نداریم شک و اضطراب ایجاد کنیم و نباید فلسفه نظام آموزشی را دور زد.