طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید در رودخانه های تهران، البرز، کیوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی/ رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط رودخانه ها متوقف شدند.


طوفان شدید، گرد و خاک و کاهش دید در رودخانه های تهران، البرز، کیوم و مرکزی/ رودخانه ها و حاشیه رودخانه ها متوقف شدند.

گروه هواشناسی نسبت به طوفان از حداکثر، کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش دید در استان های تهران، البرز، کوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکزی هشدار داد.


به گزارش ایلنا، گروه هواشناسی در اطلاعیه ای نسبت از نزدیک سامانه همرفتی به طور قابل توجهی در ساعات عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر هشدار داد.


بر مقدمه گفتن گروه هواشناسی، این سامانه اجتناب کرده اند در لحظه ۲۸ فروردین تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۲۷ فروردین فردا یکپارچه می تواند داشته باشد. این روش باعث طوفان های از حداکثر اجتناب کرده اند جمله کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیش بینی رگبار باران در کنار همراه خود رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر غیر دائمی در مناطق آسیب پذیر تگرگ احتمالاً وجود خواهد داشت.

علاوه بر این این شرایط در لحظه در تهران، البرز، قم، نیمه شمالی نیمه مرکزی استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا ۲۷ فروردین ماه در تهران، البرز، قم، نیمه مرکزی شمالی استان ها برقرار است.

اختلال در بار شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون شهری، سایش کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، کاهش دید، کاهش استاندارد هوا، فرسوده شدن چوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازه های غیر دائمی، آسیب به گلخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید خسارت به کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، سیلاب های بومی، شناور شدن، رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی، کاهش دید. . نتیجه کارکرد این روش در ۲ روز.

گروه هواشناسی پیشنهاد می تنبل کدام ممکن است ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگان اجتناب کرده اند تردد بی معنی، سازه های غیر دائمی، بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک خودرو در احاطه چوب فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان های نیمه ساخته، ایمنی اجتناب کرده اند محصولات کشاورزی، ورزش های بلند مرتبه همراه خود پایین های ورزشی، ساختمان های در جاری مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز، پاراگلایدر در کنار همراه خود پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره اجتناب کنند. ورزش های جسمی در خارج از درب اجتناب کرده اند بازدید رودخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانال ها، پاکسازی پل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاغر ها .


انتهای پیام/