طالبان تعطیل کراوات در مکاتب کابل را ممنوع کرده است
وزارت معارف در کابل، مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات آموزان را اجتناب کرده اند تعطیل کراوات در مکاتب ولسوالی ها منع کرده است. ریاست معارف طالبان اجتناب کرده اند ممنوعیت جدید تمام مکاتب در کابل خبر داد.