ضرورت خودداری از ساخت و ساز در باغ شهرهای غیرمجاز – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانحسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر قلعه و سرکوب از شهروندان درخواست می شود کلیه ساخت و سازهای غیر مجاز از خرید و فروش باغات غیر مجاز شهری خودداری کنند.

وی گفت: شهروندان همچنین از سازه هایی مانند بنایی، ساختمان و … دوری کنند. در مناطق روستایی غیرمجاز

رئیس جهاد کشاورزی جهرم گفت: در غیر این صورت با متخلفان بر اساس قانون حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات برخورد قانونی خواهد شد.

فرمود: همچنین تمام ساخت و سازها قلعه و سرکوب و مسئولیت هرگونه خرید و فروش باغات شهری و اعیان که دستور تخریب آنها صادر شده بر عهده خود افراد خصوصی می باشد.