صدور قرار بازداشت رئیس جریان انحرافی " فریاد آور " عراق
السرخی به مخالفت همراه خود آیت الله سیستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین فتوای آیت الله سیستانی مبنی بر جهاد برای کشتی همراه خود داعش معروف بود.