صبحانه نیوز ۱۲ فروردین ۱۴۰۱; اجتناب کرده اند تقاضا ایران اجتناب کرده اند طالبان با توجه به حقوق دختران به همان اندازه گزارش خوب مشاور اجتناب کرده اند توافقنامه احیای برجام با بیرون تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی آزمایی
صبحانه نیوز ۱۲ فروردین ۱۴۰۱; اجتناب کرده اند تقاضا ایران اجتناب کرده اند طالبان با توجه به حقوق دختران به همان اندازه گزارش خوب مشاور اجتناب کرده اند توافقنامه احیای برجام با بیرون تضمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستی آزمایی