شیراز بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ هزار تبعه خارجی دارد


شیراز بیش از 200 هزار تبعه خارجی دارد

رئیس مجمع نمایندگان فارس ذکر شد: اگر استاندار بودم زمانی ۱۶ ساعت کار می کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقم را به روی عموم باز می گذاشتم. ، چون بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰۰ نفر داریم کدام ممکن است باید ساماندهی شوند.


به گزارش ایلنا، علیرضا پاکفیرات در مراسم تکریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارفه راهنمایی شیراز، زمان مدیریت را مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودگذر عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در سه سال قبلی شاهد انجام خوشایند استاندار سابق شیراز بوده ایم. اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید، از نباید خوب سرپرست خوشایند را اجتناب کرده اند انگشت بدهید.


وی ذکر شد: استاندار یادآور ناخدای است کدام ممکن است کشتی را می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر خوشایند هدایت تنبل مسافران را به سلامت می‌رساند، با این حال اگر ناسالم هدایت تنبل همه را غرق می‌تنبل، متعاقباً استاندار باید بداند چه باید بکند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست از دستگاه.” باید بدانند کدام ممکن است فرماندار سرپرست ارشد آن شهر است.


رئیس مجمع نمایندگان فارس در یکپارچه ذکر شد: ۱۰ سال متوالی رهبرانقلاب عنوان سال را در خصوص مشکلات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی انواع می کنند. آنها همراه خود توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل مسئولیت ما شناخته شده به عنوان سرپرست اینجا است کدام ممکن است امتحان شده شخصی را مضاعف کنیم.


پاکفطرت ذکر شد: مجلس در سال قبلی کارهای بزرگی برای نتیجه گیری مانترا سال انجام داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در سال جاری شاهد نتایج آن باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تحمیل اشتغال شود کدام ممکن است خوشبختانه استاندار جدید اجتناب کرده اند اقتصاد آگاه شود.


وی همراه خود ردیابی به اینکه حدود ۲ سهم اجتناب کرده اند مردمان فارس در شیراز اقامت می کنند، خاطرنشان کرد: تجهیزات های امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معقول، استاندار جدید نباید بیش از حد درگیر باشند.


مشاور مردمان شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرفان در مجلس ذکر شد: در این زمان بهتر از کار زیبایی شناختی تحمیل اشتغال ثابت، تعمیر مشکلات معیشتی مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده به طور قابل توجهی در بین کودکان است.


وی اجتناب کرده اند استاندار جدید شیراز خواست به همان اندازه مدیریت بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی اداره تعزیرات را اجتناب کرده اند میل های شخصی قرار دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند این مکان بیشترین استفاده را ببرید. نکن


رئیس مجمع نمایندگان فارس اجتناب کرده اند استاندار جدید شیراز خواست به همان اندازه به این گونه امتیازات ملاحظه ویژه داشته باشد؛ سلامت، مدیریت ساخت چرخ دنده غذایی، کانون اصلی بر گروه های بهزیستی، کمیته های کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مردمان نهاد، کانون اصلی بر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید میراث زیبایی شناختی، آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت، کانون اصلی بر سرمایه نهایی، کانون اصلی بر نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخبگان داده ها بنیان، کانون اصلی ویژه بر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی اجتناب کرده اند تنظیم زیست.


پاکفیرات همراه خود دقیق اینکه مسئولیت استاندار ساده برگزاری انتخابات نیست، حتی وقتی مهم باشد ساده خوب ماه کافی است. برای تصویب تصمیم


انتهای پیام/