شکایت تجهیزات گلف استقلال اجتناب کرده اند علی خسروی به کمیته اخلاق.


علی ۰۲۱۴

متعدد اجتناب کرده اند دلالان فوتبال در مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز عملکرد دارند، چقدر پول جابه جا نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاکمان فاسدی کدام ممکن است یادآوری ابومسلم را به دسته پایینی فرستاده اند.

قبلا هم گفتم چون در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش کار می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنکور هم تدریس می کنم، می بینیم کدام ممکن است در شبیه به کنکور چه غیر صادقانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کثیفی ها انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای ما به گوش هیچکس نمی رسد.