شمخانی در دیدار رئیس پارلمان عراق: به هر اقدامی کدام ممکن است به ایمنی‌ ایران آسیب بزند فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعانه پاسخ می‌دهیم
شمخانی همراه خود خاص اینکه بازگشت عراق به جایگاه دقیق شخصی در این کره خاکی اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای عرب موقعیت تصمیم گیری کننده‌ای در تحمیل وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی در قلمرو دارد، ذکر شد: همکاری همه‌جانبه برای تحمیل عراق قادر مطلق، ثروتمند، رشد‌یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وفاداری در همسایگی ایران، پوشش ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر قابل اصلاح جمهوری اسلامی است.