شلیک گازی پوتین به اروپاشهردار شهر در محاصره ماریوپل، روز چهارشنبه در اظهار داشت‌وگو همراه خود تلویزیون سراسری اوکراین مدعی شد کدام ممکن است سومین گور دسته‌‌جمعی {در این} شهر پیدا شده است. وادیم بویچنکو اظهار داشت: «جدا از گورهای دسته‌جمعی اختراع‌‌شده در روستاهای مانگوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وینوهرادن، اکنون شاهد وجود گورهای دسته‌‌جمعی عکس نیز هستیم.» عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر‌ای جدید گور دسته‌‌جمعی روستای «استاری کِریم» را آرم می‌‌دهد.