شفاف سازی با بیرون این سیستم افزایش کارآیی بی اثر است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای جدیدترین تخلیه فهرست ابر بدهکاران ۱۱ موسسه مالی دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله آشکار اجتناب کرده اند صورت‌های پولی ۳۱۳ نمایندگی دولتی همراه خود ماهیت سهامی خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عام در سامانه {اطلاع رسانی} ناشران گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار باعث شده به همان اندازه وزارت اقتصاد بیش اجتناب کرده اند پیش در کانون ملاحظه بیشتر اوقات مشاوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها قرار گیرد. اقدامی کدام ممکن است همراه خود بستگی به تبصره ۱۶ قوانین این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه سال ۱۴۰۱ {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق آن موسسه مالی مرکزی در نخستین گام ملزم به افشای لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی شده است.

سلسله اقدام‌های کم نظیر برای ارتقای شفافیت پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه کار کردن نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌های دولتی برای ورود عموم اجتناب کرده اند سوی وزیر اقتصاد اگرچه پس اجتناب کرده اند تحویل داد سال‌های متنوع، در جاری حاضر به نتیجه گیری یکی اجتناب کرده اند آرزوهای ذی‌نفعان بازارهای پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ملت محله حرکت پوشانده با این حال صرف اطلاع اجتناب کرده اند تخلیه صورت‌های پولی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های دولتی به بهانه بدست آوردن به شفافیت در اقتصاد در نتیجه بهبود بهره‌وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف معضلات اساس‌ای در مخالفت با اثربخشی بنگاه‌های دولتی نمی‌شود.

وزارت اقتصاد در میانه هفته در گذشته گزارش حسابرس بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرس قانونی به انضمام صورت‌های پولی سال پولی ۱۳۹۸ انواع ۲۹۶ نمایندگی دولتی برای ادغام کردن هلدینگ های مادر تخصصی، بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش حسابرس بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرس قانونی به انضمام صورت‌های پولی سال ۱۳۹۹ انواع ۳۱۳ نمایندگی دولتی اجتناب کرده اند جمله انواع ۷ موسسه مالی دولتی ،۲ بیمه دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ۴ نمایندگی تابعه وزارت اقتصاد را در سامانه کدال چاپ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است عموم قرار داد به همان اندازه به این انجمن همراه خود نتیجه گیری مطالبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتظارات متنوع اجتناب کرده اند فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مالی برای افزایش شفافیت در سال‌های متمادی؛ تصویری اجتناب کرده اند کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف کار کردن پولی این نمایندگی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عوامل قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف بالقوه فعلی در کار کردن پولی نمایندگی‌های دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران آنها را برای بیشتر مردم تصویری آینه ای دهد.

اقدامی کدام ممکن است در گام نخست ارتقای شفافیت شناخته شده به عنوان دستور مهم حاکمیت شرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نظارت کلی بر کار کردن نمایندگی‌های دولتی می‌تواند فضای پرسشگری کلی را آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران نمایندگی‌های دولتی را در مخالفت با مطالبات مردمان پاسخگو نماید.

قدر به عنوان حق بخش اصلی ورزش‌های مالی مقامات برعهده نمایندگی‌های دولتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی تصمیم گیری‌کننده‌ای بر کار کردن مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبع آن در مسکن مردمان به‌عنوان ذی‌نفعان بی نظیر شخصی دارند. بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند بودجه کل ملت درمورد به نمایندگی‌های دولتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم ورود به داده ها نمایندگی‌های دولتی در سال‌های قبلی همواره مانع اجتناب کرده اند تخلیه گزارش‌های کارشناسی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکافانه در محافل کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی شده است.

همراه خود این همه، تخلیه گزارش‌های مفید برخی اجتناب کرده اند بنگاه‌های متعلق به مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو نهادهای کلی در سال‌های قبلی اجتناب کرده اند جمله بنیاد مستضعفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی سراسری ایران نماد داده کدام ممکن است صرف رصد این گزارش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستندات به همان اندازه به همانطور که صحبت می کنیم هیچ تأثیری بر اثربخشی این نمایندگی‌ها نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان بر زیان دهی آنها افزوده است.

افزایش شفافیت اگرچه می‌تواند شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند دستاوردهای مقامات رئیسی به شمار رود با این حال باید پرسید خواه یا نه لیست‌های ادعا شده اجتناب کرده اند سوی مقامات همچون سایر لیست‌هایی کدام ممکن است در مقاطعی اجتناب کرده اند سال‌های جدیدترین چاپ شده شده صرفاً تصور به در کدال آرشیو شوند هر دو اینکه این سیستم مدونی برای پیگیری وضعیت آنها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند زیان دهی همراه خود هدف حرکت {به سمت} کارا شدن این بنگاه‌ها تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا شود؟

ادعا فهرستی اجتناب کرده اند اسامی ابر بدهکاران بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اطلاع یافتن اجتناب کرده اند زیان جمع آوری شده موسسه مالی‌های دولتی همچون موسسه مالی سراسری کدام ممکن است گزارش آن در سال قبلی چاپ شده شده چه کمکی به توقف زیان دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با چنین نمایندگی‌هایی کرده کدام ممکن است نیمی اجتناب کرده اند بودجه دخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرج ملت را رد شخصی می‌بلعند؟ خواه یا نه همه ابر بدهکاران ادعا شده شناخته شده به عنوان بدهکار موسسه مالی محسوب می‌شوند هر دو بخشی اجتناب کرده اند بدهی‌ها تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید الباقی مطالبات بانکی در قالب دعوای حقوقی خریدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی دنبال می‌شود؟ سهم این بدهی‌ها در مطالبات نامشخص الوصول هر دو معوقات موسسه مالی‌ها تعدادی از نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی برای وصول این بدهی‌ها چیست؟

اگر همانطور که صحبت می کنیم اجتناب کرده اند فهرست ابر بدهکاران بانکی آشکار می‌شود، چرا اجتناب کرده اند عمیق تسهیلات ریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزی اخذ شده اجتناب کرده اند سوی این بدهکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان وثایق دریافتی اجتناب کرده اند آنها حرفی به میان نیامده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ای برای تسویه مطالبات ارزی موسسه مالی‌ها همراه خود ملاحظه به تلاطم‌های ارزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکب شدن نرخ بهره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم دیرکرد آنها ادعا نشده است؟

بی تردید تخلیه لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی با بیرون اقدام‌های ضربتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصرف دارایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال آنها برای بازگرداندن به بیت المال ۹ تنها فایده‌ای ندارد اما علاوه بر این به تحمیل ناهنجاری در رفتار مالی محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تغییر شدن به پرستیژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشهور برای این بدهکاران همراه خود ادعا اسامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدهی‌های کلان آنها شناخته شده به عنوان منصفانه سطح قوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع میان یکدیگر می‌شود.

در شرایطی کدام ممکن است بیشتر اوقات مردمان دوره ای ملت برای بدست آمده تسهیلات علاقه مند به اجتناب کرده اند موسسه مالی‌ها همراه خود شرایط غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا گیر اعم اجتناب کرده اند اخذ تضامین مختلف مواجه هستند، باید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی نیز به طور شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای ارتقای اثربخشی در اقتصاد نحوه اخذ تضامین اجتناب کرده اند ابر بدهکاران بانکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این این سیستم مؤثر شخصی برای خروج بنگاه‌های دولتی اجتناب کرده اند زیان دهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو انحلال آنها را ادعا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه حال را به هدف اثربخشی اقتصاد ملت سوق دهد.

به در اطراف اجتناب کرده اند واقعیت نیست؛ تخلیه اسامی ابر بدهکاران بانکی در حالی صورت می‌گیرد کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۸۰ نسبت تهیه کنید پولی ساختار‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگاه‌ها را موسسه مالی تهیه کنید می‌کنند متعاقباً نیاز نظارت بر توسعه تهیه کنید پولی موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهیز اجتناب کرده اند رانت تفریحی در حاضر تسهیلات، با بیرون نظارت موسسه مالی مرکزی می‌تواند همچنان موجب خلق پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان افزایش گلوله برفی نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط نرخ تورم در محله شود.