شریعتمداری به اظهارات امیر عبداللهیان پاسخ تندی آرم دادبه گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند فارس، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در پاسخ به اظهارات فعلی امیر عبداللهیان ذکر شد: غیرمعمول است… را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره، پیش بینی {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید نیست کدام ممکن است در نتیجه این شود. تصور اینکه جناب برتر از اشراف زاده ها کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد نیاز را با اشاره به امتیازات جاری در بخش پاسخگویی شخصی ندارند!

وی همراه خود ردیابی به اظهارات امیر عبداللهیان افزود: اکنون این پرس و جو اجتناب کرده اند سوی آقای امیر عبداللهیان مطرح است کدام ممکن است خواه یا نه چون آن است {به درستی} فرمودید، جایگاه سپاه، عملکرد سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شأن قانونی سپاه است. مهمترین مؤلفه امنیتی.” بخش دفاعی ملت ماست کدام ممکن است باید به آن است به نظر می رسید کرد.. {چگونه می توان} ایمنی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان این محدودیت ها را مورد تهاجم آمریکای جنایتکار قرار داد؟!

شریعتمداری دلیل داد: شاید اطلاع دهید قبلاً چنین نظری نداشتید! {در این} صورت ساختار به چه معناست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چه انگیزه ای؟! به منظور که بلافاصله پس اجتناب کرده اند جلب رضایت همراه خود خواهید کرد، خبرگزاری های خارجی اجتناب کرده اند انتخاب ایران مبنی بر موافقت همراه خود محافظت سپاه در لیست گروه های تروریستی خبر دادند! شناخته شده به عنوان مثال روزنامه ایندیپندنت همراه خود این تیتر اجتناب کرده اند مصاحبه خواهید کرد استقبال کرد: امیرعبدالله ردیابی می تدریجی کدام ممکن است بالقوه است ایران به شرط بردن سپاه اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی حرکت نکند!

وی خطاب به وزیر امور خارجه ذکر شد: «خواهید کرد ردیابی کردید کدام ممکن است فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا کردند» اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است موضوع سپاه مطرح شود، موضوع سپاه نباید خوب موضوع باشد. مانع شماست!» را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان «بالا ایثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسدار» یاد کردید، باید ذکر شد: اولاً نسبت دادن این مشاوره به سران سپاه همراه خود هیچ خوب اجتناب کرده اند مشخصه های شناسایی شده است تکامل ندارد. فرماندهان سپاه!را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلما خطا متوجه از حداکثر!دوم، فرماندهان سپاه به خوبی می‌دانند کدام ممکن است سپاه شناخته شده به عنوان امانتی الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهنی در اختیار آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنان خواهید کرد کیفرخواستی برای عالی‌ترین مدافعان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است. سوم: فداکاری رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در از دوام جانانه در مخالفت با دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت جانانه اجتناب کرده اند جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی پاک ایران پایین.

شریعتمداری تاکید کرد: خطا تولید دیگری جنابعالی اینجا است کدام ممکن است خطا «تسلیم» را فداکاری توضیح دادن کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر اجتناب کرده اند آن این تسلیم را به سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت دادید.

سرپرست مسئله به روزنامه کیهان ذکر شد: پیش بینی {می رود} فرمانده احترام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تذکر شخصی را فوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاف ادعا کنند. تصحیح اظهارات وزیر احترام امور خارجه.

ممکن است باید بگویم؛ وزیر امور خارجه درست در این لحظه در مصاحبه همراه خود رادیو آزادی ذکر شد. ما {در این} زمینه پیام هایی همراه خود آمریکا رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدل کرده ایم. به همین دلیل، این یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی است کدام ممکن است همچنان در اصل کار ما قرار دارد. بعد از همه مسئولان ارشد سپاه ملت در وزارت خارجه در همه زمان ها خوب نکته را به ما یادآوری می کنند. می گویند باید برای صلاح ملت هر کاری کدام ممکن است مورد نیاز است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به جایی رسیدید کدام ممکن است بحث سپاه مطرح شد، بحث سپاه نباید مانعی برای شما ممکن است باشد. با این حال به صورت جداگانه از برخی از معانی مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران فداکاری می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثار شخصی را به بالاترین حد می رسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند اگر واقعاً ببینید نتیجه اینجا است کدام ممکن است مصالح ملت است. {در این} توافقنامه حاصل شده است. موضوع سپاه پاسداران اصلا نباید برای شما ممکن است انتخاب داشته باشد!