سه مناسبت تمدید شده مدت دریایی برای امسال این سیستم ریزی شده است


سه رویداد طولانی مدت دریایی برای امسال برنامه ریزی شده است

فرمانده نیروی دریایی نظامی یکی اجتناب کرده اند نیازها این انرژی را محافظت حضور جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکم در آب های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوردست عنوان کرد.


به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی در مراسم جزء خوانی قرآن کریم در قلمرو چهارم نیروی دریایی امام رضا(ع) همراه خود خاص اینکه نیروی دریایی نظامی امسال به شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب در اصل شکل است، ذکر شد: Open Water سه این سیستم بلندمدت دریایی برای امسال فکر است کدام ممکن است سریع برگزار تبدیل می شود.


وی افزود: این عملیات همراه خود ملاحظه به مکان دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستره عملیات آن در مرزها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان در تعدادی از بخش رئوس مطالب تبدیل می شود.


فرمانده نیروی دریایی نظامی کدام ممکن است در یکی اجتناب کرده اند این مناطق حضور دارد همراه خود خاص اینکه حضور در این سیستم های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای رزمایش های عملیاتی در اقیانوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو دریایی به دعوت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ملت ها، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند نیازها نیروی دریایی نظامی اینجا است کدام ممکن است سنت را رشد دهید.” آسانسور این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت قرآنی قالب های مختلفی {در این} زمینه در بین کارگران به طور قابل توجهی خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان رئوس مطالب شده است.


انتهای پیام/