سند مهم درگیریدر یک واحد سند محرمانه اجتناب کرده اند دوران حفاظت مقدس، به آگاه عالی پناهنده عراقی، مین جدیدی همراه خود داروها شیمیایی سمی در میادین مین کار گذاشته شده است.

هشت سال حفاظت مقدس روایت های زیادی دارد. برخی اجتناب کرده اند حساب های کمتر شناسایی شده است به اسناد سری مرتبط هستند.

{در میان} اسناد محرمانه درمورد به افتادگی عالی پناهجوی عراقی در جاری بازرسی هستیم.