سقوط سهام جنرال الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید پپسی
سهم‌هایی کدام ممکن است بهترین تنظیمات را نماد دادند برای ادغام کردن سهام پپسی، جنرال الکتریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یو پی اس بودند.