سقوط تعدادی از کودک اجتناب کرده اند سرسره هوا در پارک آبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل نماد / ۵ نفر مجروح شدندرئیس وسط اورژانس تهران اجتناب کرده اند مصدومیت تعدادی از کودک بر تأثیر سقوط اجتناب کرده اند سرسره اثیری خبر داد.