سفره هفت سین یادواره شهدا در ایستگاه های مترو تهران


سفره هفت سین یادواره شهدا در ایستگاه های مترو تهران

سفره های هفت سین کدام ممکن است توسط جانبازان در ردیابی ها مقدم جبهه پهن شده بود در ایستگاه های مترو به یاد شهدای هشت سال حفاظت مقدس پهن شد.


به گزارش ایلنا، سید محمد نقیب، معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نمایندگی استفاده متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه اظهار داشت: سال ایمنی مقدس توسعه کشف شد، زینت شد.


وی همراه خود ردیابی به اینکه به رویداد پذیرایی نوروزی «لبخند بهاری» نیز در ایستگاه های برگزیده شده حاضر شد، خاطرنشان کرد: نوروز همراه خود گروه هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های متنوع در قالب ۲ شخصیت عمو نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ننه سرما به میدان می آید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوید بهار را به مسافران شهر زیرزمینی داد.

معاون زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی نمایندگی استفاده مترو تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه افزود: {در این} مراسم ۱۱ گروه هنری فضای لذت را برای حضور مردمان در مترو فراهم کردند.

به گزارش اداره ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل نمایندگی استفاده متروی تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حومه، نقیب افزود:


انتهای پیام/