سرپرست بخش یزد نمایندگی بیمه البرز منصوب شد


سرپرست شعبه یزد شرکت بیمه البرز منصوب شد

محسن پورکیانی مدیرعامل این نمایندگی طی حکمی علی میرزایی را شناخته شده به عنوان سرپرست واحد یزد منصوب کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی بیمه البرز، مدیرعامل بیمه البرز شناخته شده به عنوان سرپرست جدید بخش یزد این نمایندگی تاکید کرد: کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به ایده ها راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های ابلاغی، اقدامات مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد بهینه، قابلیت های حال در استان است. افزایش سهم بیمه دانش، توسل به بیمه گذاران جدید، اجرای این سیستم های عملیاتی، ارتقای استاندارد ارائه دهندگان، افزایش اعتقاد مشتریان، نظارت مستمر بر انجام بخش پو جامعه کالا. نظارت بر کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد، رعایت انضباط پولی، افزایش همدلی، ثابت بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلاش سازمانی.


انتهای پیام/