سرمربی مس کرمان: اجازه سوال کردن نداریم


سرمربی مس کرمان: اجازه تعجب نداریم

معلم نیروی کار فوتبال مس کرمان اظهار داشت: اجازه نمی دهیم شرایط مسابقات زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی های جلو ملاحظه نیروی کار ما را به مشکل بکشد به همان اندازه در پایین غافلگیر شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به نفع ما باشد.


به گزارش ایلنا، محمود محمودی نیا دانستن درباره تفریحی های جدیدترین مس کرمان اظهار داشت: هدف ما اینجا است کدام ممکن است در هر تفریحی بهتر از کار را انجام دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر تفریحی همراه خود ملاحظه به شرایط او به میدان می رویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی تفریحی های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت هدف اصلی نمی کنیم. ۹۰ دقیقه مقابل ماست کدام ممکن است باید همراه خود فنی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانشناختی ترین آمادگی برخورد با شویم.


وی افزود: این شرایط را در تمامی دیدارهای جلو در اصل کار قرار داده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دیدار مقابل آرمان گهر نیز به همین تعیین کنید تفریحی خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانیم کدام ممکن است منتظر کوچکترین غفلت شخصی هستیم به همان اندازه میزبان {در این} دیدار به او ضربه بزند. ” با این حال قطعاً آمادگی خوشایند گیمرها ما این اجازه را نخواهد داد.


سرمربی مس کارمان وضعیت این نیروی کار را برای تفریحی روز پنجشنبه مساعد توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تمرینات فوق العاده خوبی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار اجتناب کرده اند تذکر روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگیزه در وضعیت خوبی قرار دارد. ما هم مثل تمام بزرگراه های به جا مانده، این سیستم ریزی دقیقی برای مسیر جلو داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اجرای این قالب ها قطعا امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه گام هایی را کدام ممکن است می خواهیم تفریحی به تفریحی انجام دهیم، برداریم.
انتهای پیام/