سخنگوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو منصوب شد


سخنگوی سازمان غذا و دارو منصوب شد

معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو در حکمی محمد هاشمی را شناخته شده به عنوان سخنگوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو منصوب کرد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو، دکتر. بهرام دارایی {در این} تصمیم خطاب به محمد هاشمی رئیس وسط روابط کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت اظهار داشت: به موجب این تصمیم شناخته شده به عنوان «سخنگوی گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو» در راستای نتیجه گیری نیازها عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی منصوب می شوید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند مبانی اجرایی، موازین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌های اسلامی سرلوحه کار ممکن است قرار دارد.امید است {در این} جهان زیر تذکر امام زمان (عج) سودآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید موید باشید».


انتهای پیام/